Parallel Vector Field Embedding
Binbin Lin and Xiaofei He and Chiyuan Zhang and Ming Ji

Parallel Vector Field Embedding.pdf4.10MB
Type: Paper
Tags:

Bibtex:
@article{14:91,author={Binbin Lin and Xiaofei He and Chiyuan Zhang and Ming Ji}, Title={Parallel Vector Field Embedding},journal={Journal of Machine Learning Research},volume={14}, url={http://jmlr.org/papers/volume14/lin13a/lin13a.pdf}}

Send Feedback